10 succesfactoren banenafspraak

1. Een enthousiaste en geëquipeerde projectleider Banenafspraak

Met de keuze en het toerusten van de projectleider staat of valt succes. Criteria:

 • intrinsieke motivatie: vanuit hart voor doelgroep i.p.v. hard op quotum
 • inlevingsvermogen in behoeften en belangen van doelgroep EN van organisatie
 • kennis van zaken of de kans en de tijd om deze kennis en ervaring op te doen
 • voldoende tijd & capaciteit krijgt om thema op rit te krijgen en op agenda te houden
 • aansluiting en verbinding vindt, vragen en kennis uitwisselt en netwerkt via Platform Inclusiviteit en Onbeperkte Denkers sector waterschappen

Zorg voor draagvlak binnen directie en bestuur en maak deze zichtbaar
Refereer aan de afspraken en voortgang met behulp van de monitor banenafspraak en overtuig hen om met jouw organisatie het Onbeperkte Denkers commitment te tekenen. Zorg dat het periodiek als vast agendapunt in overleggen komt en dat het in de managementapportage wordt opgenomen.

Tip: laat de top persoonlijk leidinggevenden benaderen om deel te nemen aan het projectteam Onbeperkte Denkers in jouw organisatie.

2. Draagvlak top
3. Samenstellen projectteam Onbeperkte Denkers

Werk samen aan het realiseren van voldoende banen en uitdragen van het gedachtegoed
Stel een projectteam samen met mensen uit alle lagen van de organisatie: HR, recruitment, leidinggevenden, doelgroepers, OR, collega’s.

Tip: vraag de dijkgraaf, een bestuurslid en/of de secretaris-directeur 1 x in het kwartaal met het projectteam te lunchen en zo boegbeeld en inspirator te zijn.

Leidinggevenden zijn de sleutel tot succes, zij nemen mensen aan en zorgen voor begeleiding
Doe een ronde langs leidinggevenden, organiseer met Onbeperkte Denkers een inspiratiebijeenkomst voor leidinggevenden. Laat directie en bestuur waardering uitspreken voor leidinggevenden die het goede voorbeeld geven.

Tip: reik een Onbeperkte Denkers Erkenning (ODE) uit aan leidinggevenden die een rolmodel zijn voor anderen en laat hem of haar een andere leidinggevende voordragen: #goedvoorbeelddoetvolgen

4. Draagvlak bij leidinggevenden
5. Samenwerken aan een inclusieve organisatie

Realiseer enthousiasme en beweging: breng naast managers iedereen in de goede mindset
Inclusieve organisaties zijn creatiever, wendbaarder en innovatiever en medewerkers van inclusieve organisaties zijn meer tevreden, productiever en loyaler.

Tip: Met de sprankelende interventies van Onbeperkte Denkers nodig je leidinggevenden en medewerkers uit om meer inclusief te denken en vergroot je de actiebereidheid werk te maken van de banenafspraak.

Zorg voor een passende visie en beleid aansluitend op bestaand HR beleid en formuleer aanvullende afspraken.
Regel de aanvullende werkzaamheden in zodat bij het aannemen van mensen uit de doelgroep, managers ontzorgd worden. Spreek intern af wie wat doet, regel systemen hierop in zoals subsidie aanvragen, buddybegeleiding, etc.

Tip: Maak gebruik van de goede voorbeelden van Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Scheldestromen en advies van Monique Veldhoven.

6. Formuleer visie en beleid
7. Regel financiën, budget

Bij het ontzorgen hoort ook financiële armslag om mensen aan te nemen en ermee te experimenteren naast de reguliere inzet van medewerkers
Laat de directie zich committeren aan het budget. Geef ze keuzes (zie het voorbeeld van Rijnland). Betrek de afdeling financiën en laat hen doorrekenen wat plaatsing betekent voor het budget van leidinggevenden (formatie/loonsom).

Tip: Maak duidelijk dat dit budget peanuts is in het totale begrotingsplaatje.

Verwerf/Behoud naast beschikbaar budget ook andere inkomsten
Laat loonwaardebepaling doen om subsidie te krijgen, vraag subsidie aan voor jobcoaching, etc. Kijk goed naar de mogelijkheden om extra middelen te krijgen, zorg dat de middelen die hiervoor zijn ook in het “potje” terecht komen (bij bijvoorbeeld uitstroom en/of goedkopere instroom van mensen).

8. Benut kansen om budget te vergroten
9. Aanpak, processen en procedures werving, selectie, behoud en doorstroom
 • Zorg dat managers ontlast worden en zaken goed verlopen. Continuïteit in begeleiding maakt kans van slagen groter en maakt enthousiast voor nieuwe plaatsingen.
 • Regel proces/procedure bij instroom zoals: altijd vaste begeleiding, regelmatige evaluatie en aan de voorkant heel belangrijk: goede matching!

Tips:

 1. Help met zoeken naar plaatsen. Bespreek met leidinggevenden de mogelijkheden van jobcarving. Biedt cv’s aan van mogelijk geschikte mensen.
 2. Ga samenwerking aan met gemeenten en UWV. Stel een samenwerkingsovereenkomst op, regel afspraken over jobcoaches, proefperiodes, werving en selectie en APG. Goede contacten/aanspreekpunten bij gemeenten en UWV scheelt heel veel werk!
 • Buddy’s zijn de sleutel tot succes en dragen bij aan de duurzame inzet van medewerkers
 • Zorg dat buddy’s goed voorbereid zijn op hun rol, geef ze aandacht zodat men gemotiveerd blijft en bied ze ruimte om hun zorgen te uiten. Naast buddy’s hebben de meeste mensen ook een jobcoach die bijdraagt aan de juiste begeleiding en bijsturing.

Tip: Regel dat er voldoende jobcoaching is, laat deze contact onderhouden met zowel de leidinggevende als de buddy.

10. Buddynetwerk en jobcoaching

Bekijk ook de Checklist banenafspraak. Heb je behoefte aan een checklist die je van A tot en met Z een aanpak levert? Check dan deze checklist:

Bekijk ook de Handreiking samen werken aan de banenafspraak. Succesvol kandidaten werven voor vacatures Banenafspraak: je hoeft het niet alleen te doen. Een goede samenwerking met gemeenten, werkgeversservicepunten en UWV is goud waard.

Bezoek het platform Inclusiviteit voor informatie, publicaties en bijeenkomsten over het thema inclusiviteit: Inclusiviteit | A&O fonds Waterschappen (aenowaterschappen.nl)